‘ฟาวิพิราเวียร์’ ไม่ควรซื้อมารับประทานเอง

เตือน ‘ฟาวิพิราเวียร์’ เป็นยาควบคุมพิเศษ ต้องให้แพทย์จ่ายยาให้ ไม่ควรซื้อมารับประทานเอง

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน สถานพยาบาลในไทยประสบปัญหาขาดแคลนยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 จากสาเหตุนี้ทำให้ผู้บริโภคหลายรายพยายามหาทางซื้อยาชนิดนี้ด้วยตนเองกันมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ออกมาระบุว่า การจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ต้องผ่านดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น ผู้ป่วยไม่ควรรับยา หรือซื้อยามารับประทานเอง เนื่องจากยากลุ่มนี้เป็นยาแผนปัจจุบัน ที่มีความเป็นพิษสูง อาจก่ออันตรายต่อสุขภาพได้ และต้องผ่านการควบคุมดูแลการใช้ยาจากแพทย์โดยใกล้ชิด

ดังนั้น จึงถูกจัดเป็น ‘ยาควบคุมพิเศษ’ ผู้บริโภคจะสังเกตบนฉลากยา ที่จะมีตัวหนังสือสีแดง ระบุว่า “ยาควบคุมพิเศษ” อยู่บนกล่องยาตำแหน่งใกล้ ๆ กับเลขทะเบียนยา

ทำไมยาฟาวิพิราเวียร์ จึง ‘ห้ามซื้อมารับประทานเอง’ ?

  • ปัจจุบันยาฟาวิพิราเวียร์จัดเป็น ‘ยาควบคุมพิเศษ’ ที่ใช้เฉพาะสถานพยาบาล ที่ต้องได้รับการประเมินอาการ และการจ่ายยาจากแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่อนุญาตให้วางขายทั่วไป และไม่สามารถหาซื้อได้จากร้านขายยาทั่วไป หรือจำหน่าย หรือซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ หากพบว่ามีการจัดจำหน่ายก็จะนับว่ามีความผิดทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ตามมาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย หรือนำ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท และมาตรา 19 วรรค 1 ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือขายยาแผนปัจจุบันนอกสถานที่ที่กำหนด ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 5,000 บาท
  • การใช้ยาฟาวิพิราเวียร์จำเป็นต้องติดตามอาการผลข้างเคียง และผลการรักษาระหว่างการใช้ยาโดยแพทย์ เนื่องจากการใช้ยาในผู้ป่วยบางกลุ่มจำเป็นต้องคำนึงถึงประโยชน์และความเสี่ยงจากผลข้างเคียงที่จะตามมา โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์ นอกจากนี้ จำเป็นต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น หากใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดผลเชื้อดื้อยาได้ง่าย และอาจทำให้มีผลข้างเคียงอื่น ๆ ตามมาด้วย 

หากใครพบว่ามีการวางจำหน่ายยาฟาวิพิราเวียร์ทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ สามารถแจ้งเบาะแสมายังสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ที่

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค