ส่องนโยบายผู้บริโภค ด้านบริการสาธารณะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

กระทรวงพลังงาน แต่งตั้งตัวแทนสภาผู้บริโภค เป็นคณะกรรมการพิจารณาปรับลดราคาและปรับปรุงข้อกำหนดคุณลักษณะน้ำมันเบนซิน

ในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการสาธารณะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม สภาองค์กรของผู้บริโภค (สภาผู้บริโภค) ครั้งที่ 10/2566 วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งมี ประสาท มีแต้ม กรรมการนโยบายผู้เชี่ยวชาญเป็นประธานในที่ประชุม ได้มีการติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการดังกล่าว และรับทราบว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ได้ให้ความใส่ใจต่อปัญหาราคาพลังงานที่ไม่เป็นธรรม โดยพีระพันธ์แจ้งว่า รับทราบถึงปัญหาด้านพลังงานของประเทศทั้งด้านพลังงานไฟฟ้าและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นอย่างดี และกำลังดำเนินการหาทางแก้ไขปัญหา ซึ่งต้องอาศัยการแก้ไขกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อที่กระทรวงพลังงานจะสามารถเข้าไปกำกับดูแลปัญหาต่าง ๆ ได้มากขึ้น โดยให้คำมั่นว่าปัญหาหลายเรื่องที่สภาผู้บริโภคเสนอมาจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแน่นอนภายใต้การทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของตน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 7 ชุดเพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพลังงานของประเทศ โดยมีคณะกรรมการ 2 ชุดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้แต่งตั้งให้อิฐบูรณ์ อ้นวงษา รองเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คือ คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ของกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน รวมทั้งของคณะกรรมการในการกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาแนวทางการปรับลดราคาน้ำมันเบนซินเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน