บริการสาธารณะ พลังงาน และ สิ่งแวดล้อม ปัญหาแทงใจผู้บริโภคชาวประจวบคีรีขันธ์

ไฟตก สายไฟพาดหลังคา สินค้าไม่ตรงปก ยาปลอม เหล่านี้คือปัญหาหลักๆ  ด้านบริการสาธารณะ ธุรกิจออนไลน์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ที่ผู้บริโภคชาวประจวบคีรีขันธ์ร้องเรียนเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งสรุปจากการจัดเวทีสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2565 ของหน่วยประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้สภาองค์กรของผู้บริโภค เพื่อนำมาเป็นแนวทางขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และ มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในปีถัดไป

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะหน่วยงานประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สอบ.ปข.) จัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อบทบาทสภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2565 สะท้อนปัญหาผู้บริโภค 8 ด้าน เพื่อการขับเคลื่อนสู่นโยบายสาธารณะแสดงความคิดเห็นต่อบทบาทของสภาผู้บริโภคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เกตุ  พราหมณี นายกสมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รายงานสถานการณ์เรื่องร้องทุกข์/ปรึกษา หน่วยงานประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 206 เรื่อง ตั้งแต่ดือน ตุลาคม 2564 ถึง กรกฎาคม 2565 พบปัญหาผู้บริโภคสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

อันดับ 1) ด้านบริการสาธารณะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม จำนวน 44 เรื่อง เป็นเรื่องไฟฟ้าตกบ่อย สายไฟพาดผ่านหลังคาบ้านผู้อื่นอันดับ 2) ปัญหาด้านสินค้าและบริการทั่วไปจำนวน 41 เรื่อง เป็นเรื่องได้รับสินค้าไม่ตรงตามโฆษณาอันดับ 3)  ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 39 เรื่อง เป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ และราคาสินค้า ไม่ได้มาตรฐาน เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือ ยาฟาวิพิราเวียร์ปลอม

ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ที่ทางหน่วยประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินการ ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ จัดทำข้อตกลงกับหน่วยงานต่างๆ และเรียกผู้ประกอบการหาหรือทำความเข้าใจบทบาทภารกิจสภาองค์กรของผู้บริโภค อีกทั้งการจัดเวทีฯ วันนี้ ผู้เข้าร่วมได้ลงมติเห็นชอบให้หน่วยงานประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคเชิงนโยบาย ปีงบประมาณ 2566 ใน ด้านสินค้าและบริการทั่วไป เนื่องจากปัญหาที่พบเจอและเป็นประเด็นปัญหาที่มีจำนวนมาก และสอดคล้องประเด็นปัญหาที่พบเจอส่วนมากเป็นประเด็นปัญหาในลักษณะประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้ผลักดันประเด็นดังกล่าวต่อไป

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค