โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการองค์กร (ERP) ของสภาองค์กรของผู้บริโภค

สภาองค์กรของผู้บริโภค

เชิญชวนเสนองาน

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการองค์กร (ERP) ของสภาองค์กรของผู้บริโภค

ระหว่างวันที่ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

กำหนดยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น.

ณ สภาองค์กรของผู้บริโภค ห้องเลขที่ H ๑๕ ชั้น ๓๐ เลขที่ ๙ ถนนพระราม ๙ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR) ได้ที่

สอบถามทางโทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๙ ๑๘๓๙ ต่อ ๑๐๓

๑. รายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR) ที่ต้องการจ้างด้วยวิธีคัดเลือก

๒. วงเงินงบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

๓. คุณสมบัติของผู้เสนองาน

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๕ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๖ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

๓.๗ ผู้ประสงค์ที่จะเสนอราคาที่จะเข้าร่วมเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องในสาระสำคัญ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓.๙ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการติดตั้ง/การวาง/การพัฒนาระบบสารสนเทศ ในประเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประกวดราคานี้ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ณ วันที่ยื่นเสนอซองข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง

๓.๑๐ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีผลงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ อย่างน้อย ๑ ผลงาน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร (ERP) อย่างน้อยใน ๓ ระบบ คือ ระบบแผนและงบประมาณ ระบบบัญชีและการเงิน และระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นผลงานที่แล้วเสร็จให้กับหน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ต่อสัญญาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับย้อนหลังจากวันที่ยื่นซองข้อเสนอการประกาศราคาจ้าง โดยมีหนังสือรับรองผลงาน สำเนาสัญญาหรือใบสั่งจ้าง และข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ของผลงานดังกล่าว มาแสดงต่อสภาองค์กรของผู้บริโภค

๓.๑๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC ๒๙๑๑๐ ว่าด้วยการรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ หรือได้รับมาตรฐาน CMM ระดับ ๒ ขึ้นไป โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐานที่ระบุวันหมดอายุ และยังมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า ๓ เดือน

๓.๑๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอรายชื่อทีมงานมาพร้อมกับรายละเอียดประวัติ คุณวุฒิ และประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของบุคลากรแต่ละตำแหน่ง เพื่อเสนอให้ สอบ. พิจารณา

ทั้งนี้รายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR) และการยื่นข้อเสนอปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย คณะกรรมการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจัดจ้าง โดยยึดถือประโยชน์ของสภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นสำคัญ