ข้อเสนอต่อนโยบายเปิดทางเลือกซื้อประกันสุขภาพผ่านบริษัทเอกชน สำหรับการประกันสุขภาพให้กับแรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตทำงาน เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด

สถานการณ์

จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฏาคม 2564 และมติ ครม.เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ที่เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ อันได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีเงื่อนไขสำคัญว่า แรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย จะต้องทำประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลรัฐตามประกาศที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยเอกชน ซึ่งครอบคลุมการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ตามเงื่อนไขที่แต่ละบริษัทกำหนด โดยมีราคาเบี้ยประกันเริ่มตั้งแต่ 990 – 1,175 บาท ระยะเวลาการคุ้มครอง 4 เดือน 

จากการดำเนินงานตามมติดังกล่าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานอำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง โดยได้แนบรายชื่อบริษัทประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 3 บริษัท ที่รับทำประกันสุขภาพให้กับแรงงานข้ามชาติ ได้แก่ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทเอเชียประกันภัย 1950

ซึ่งทั้งหมดเป็นรายชื่อบริษัทที่ขอเลิกกิจการ คืนใบอนุญาต และถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามคำสั่งกระทรวงการคลัง เนื่องจากมีฐานะการเงินไม่มั่นคง จ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้า และมีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

ดังนั้น การสร้างทางเลือกให้นายจ้างสถานประกอบการที่มีคนงานเป็นแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ อันได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่อยู่ระหว่างการรอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ดำเนินการซื้อประกันสุขภาพจากบริษัทเอกชนที่ขอเลิกกิจการ คืนใบอนุญาต และถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามคำสั่งกระทรวงการคลัง เป็นเสมือนการออกแบบนโยบายที่ซ้ำเติมผู้ประกอบการและแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


การดำเนินงาน

เพื่อเป็นการดำเนินมาตรการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค สภาองค์กรของผู้บริโภค (สภาผู้บริโภค) อยู่ในขั้นตอนการติดตามข้อเสนอ ขอให้ทบทวนนโยบายในการเปิดทางเลือกการซื้อประกันสุขภาพผ่านบริษัทเอกชน สำหรับการประกันสุขภาพให้กับแรงงานข้ามชาติ ที่ได้รับอนุญาตทำงาน เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อเสนอของสภาองค์กรของผู้บริโภค

จัดทำข้อเสนอถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังนี้

1.ควรสนับสนุนให้แรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งที่ทำงานในกิจการหรือไม่ใช่กิจการ ที่อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทำประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลของรัฐ ตามประกาศที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นหลัก

2.หากมีความจำเป็นต้องเสนอทางเลือกการซื้อประกันสุขภาพผ่านบริษัทเอกชน ในกรณีที่ให้นายจ้างสถานประกอบการ ดำเนินการซื้อประกันสุขภาพจากบริษัทเอกชนให้แก่แรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ควรเป็นบริษัทประกันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)


ความคืบหน้า

อยู่ระหว่างการตอบกลับจากหน่วยงาน ภายใน 30 วัน