หยุดเพิ่มผู้สูญเสียรายใหม่ สร้างระบบขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้ทุกวัน 

วันเหยื่อโลก หยุดเพิ่มผู้สูญเสียรายใหม่ สภาผู้บริโภค ชวนร่วมกันสร้างระบบขนส่งมวลชนสาธารณะปลอดภัยทั่วประเทศลดอุบัติเหตุบนท้องถนน กำหนดราคาค่าโดยสารเป็นธรรม ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าแรงงานขั้นต่ำ มีรถโดยสารสาธารณะทุกคนขึ้นได้

องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น“วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” ปี 2566 (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566

นายคงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการด้านการขนส่งและยานพาหนะ สภาองค์กรของผู้บริโภค หรือ สภาผู้บริโภค เห็นว่า ปัจจัยสำคัญในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนและลดปัญหาอุบัติเหตุลงคือการพัฒนาขนส่งมวลชนสาธารณะให้ทุกคนเข้าถึงปลอดภัยหรือสร้างทางเลือกในการเดินทางของผู้บริโภคมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยมีแนวโน้มความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

จากรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในปี 2565 มีผู้เสียชีวิต 17,379 คนหรือคิดเป็น 26.65 ต่อแสนประชากรหรือ 47 คนต่อวัน โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่สูงถึง 74% ของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมดอันเป็นผลจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะ ปัญหาทางกายภาพของการก่อสร้างถนน ความไม่เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย และปัญหาอื่น ๆ โดยเฉพาะเมาแล้วขับและขับเกินความเร็วที่กฎหมายกำหนดซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนและคนวัยทำงาน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคลากรทางสังคมและความสูญเสียทางเศรษฐกิจต่อประเทศชาติมหาศาล

“หากมองปัญหาภาพใหญ่ของประเทศ การไม่มีระบบขนส่งสาธารณะให้บริการที่เหมาะสมเพียงพอในทุกพื้นที่ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ประชาชนต้องเลือกใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์เพื่อการเดินทางแทน ขณะเดียวกันเมื่อระบบขนส่งสาธารณะของไทยยังกระจุกตัวแค่ในกรุงเทพมหานครและไม่มีการกระจายอย่างทั่วถึงไปในส่วนภูมิภาคประกอบกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่ส่งผลให้บริการ รถโดยสารสาธารณะมีแนวโน้มลดจำนวนลง” นายคงศักดิ์กล่าว

นายคงศักดิ์กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมารัฐยังไม่มีมาตรการในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะและส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้บริการขนส่งสาธารณะที่ควรเป็นบริการหลักของการคมนาคมขั้นพื้นฐาน เช่น ระบบรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ ถูกทำให้กลายเป็นบริการทางเลือกหรือบริการรถเมล์โดยสารที่ถูกทำให้เป็นพาหนะสำหรับผู้มีรายได้น้อย รวมถึงอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะและรถรับส่งนักเรียนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจำนวนมากในแต่ละปี ตอกย้ำภาพระบบบริการขนส่งสาธารณะที่อ่อนแอ ไม่ปลอดภัย สะท้อนถึงปัญหาใหญ่เชิงโครงสร้างของประเทศ และปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้านการเข้าถึงบริการขนส่งมวลชนที่เป็นความเดือดร้อนเร่งด่วนของผู้บริโภค

ทั้งนี้สิทธิของผู้บริโภคต้องได้ใช้การบริการขนส่งมวลชนสาธารณะ โดยจะต้องเข้าถึงจุดบริการ รถสาธารณะไม่เกิน 0.5 กิโลเมตร หรือ ไม่เกิน 15 นาที ผู้บริโภคควรจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน  10 % ของค่าแรงขั้นต่ำ ควรจะต้องมีระบบบริการขนส่งมวลชนไม่เกิน 15 นาที ในชั่วโมงเร่งด่วน หรือไม่เกิน 30 นาทีในชั่วโมงปกติ ขณะที่ควรจะมีขนส่งมวลชนสาธารณะที่เป็นระบบไฟฟ้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นายคงศักดิ์บอกด้วยว่า ปัจจุบันกระแสการเรียกร้องของผู้บริโภคที่ต้องการมีระบบขนส่งสาธารณะในแต่ละเมืองเริ่มมีมากขึ้น เพราะทุกคนต้องการมีขนส่งสาธารณะที่ตอบโจทย์การใช้งานของแต่ละพื้นที่ ที่สำคัญระบบขนส่งสาธารณะไม่ควรมีแค่ในเมืองใหญ่ที่เดียวอย่างกรุงเทพมหานคร แต่ควรต้องมีให้บริการในทุกเมืองทุกจังหวัดทั่วประเทศ

โดยสภาผู้บริโภคเชิญชวนผู้บริโภคทุกคนมาร่วมสร้างระบบขนส่งสาธารณะที่ทุกคนใช้ได้ไปด้วยกันกับโครงการแผนงานร่วมทุนสนับสนุนองค์กรผู้บริโภคเพื่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยและเป็นธรรมที่เป็นความร่วมมือระหว่างสภาผู้บริโภคและสสส.ใน 33 จังหวัดทั่วประเทศ

“เพราะแม้ปัจจุบันทุกบ้านจะมีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ให้ใช้อยู่แล้ว แต่ภาครัฐควรกำหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คนทุกคนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้ในทุกพื้นที่จากความต้องการออกแบบของคนในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิตกับคนทุกคน เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อด้านคมนาคมขนส่งที่ทุกคนขึ้นได้ ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ และลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนแท้จริง”นายคงศักดิ์กล่าว

#ผู้บริโภค #สภาองค์กรของผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค #วันเหยื่อโลก #อุบัติเหตุ #ขนส่งสาธารณะ #ถนนปลอดภัย