เสนอ สปสช. เพิ่ม ‘ผ้าอนามัย’ เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทอง

สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) เสนอ สปสช. เพิ่ม ‘ผ้าอนามัย’ เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทอง ชี้ผู้มีประจำเดือนทุกคนควรเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นและมีคุณภาพ

อาทิตยา อาษา ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการด้านบริการสุขภาพ สอบ. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สอบ. ร่วมกับเครือข่ายประชาชน 9 ด้าน และเครือข่ายผู้หญิงในระบบหลักประกันสุขภาพ เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับประเทศ และเสนอให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพิ่มผ้าอนามัยเป็นสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือระบบบัตรทอง เพื่อให้ผู้มีประจำเดือนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่จำเป็นและมีคุณภาพต่อการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

“เนื่องจากผ้าอนามัยเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำเป็นสำหรับผู้มีประจำเดือน ดังนั้น จึงควรพิจารณาให้ผ้าอนามัยถูกบรรจุเป็นชุดสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทอง ซึ่งไม่เพียงช่วยยับยั้งและป้องกันความเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้มีประจำเดือน แต่ยังช่วยลดรายจ่ายด้านการรักษาพยาบาลในระบบสาธารณสุขด้วย” อาทิตยา กล่าว

ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการด้านบริการสุขภาพ กล่าวถึงเหตุผลที่ควรทำให้ผ้าอนามัยเป็นผลิตภัณฑ์สุขอนามัยจำเป็นขั้นพื้นฐานของผู้มีประจำเดือนว่า การมีประจำเดือนไม่ใช่เรื่องปัจเจกบุคคล แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมิติทางเศรษฐกิจและสังคม 3 ประการ ได้แก่ 1) ภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ 2) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมทางเพศ และ 3) ภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน

นอกจากนี้ จากการที่ผู้มีประจำเดือนไม่สามารถเข้าถึงผ้าอนามัยได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ เนื่องจากความขาดแคลนทางเศรษฐกิจ ยังทำให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและการติดเชื้อในช่องคลอด อาทิ โรคเชื้อรา โรคช่องคลอดอักเสบจากแบคทีเรีย หรืออาจทำให้เกิดภาวะพิษในกระแสเลือด ส่งผลต่อสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจได้