สภาองค์กรของผู้บริโภคเกิดขึ้นได้อย่างไร

สภาองค์กรของผู้บริโภค เกิดขึ้นจาก ‘การรวมตัวของประชาชน’ ก่อตั้งเป็นองค์กรของผู้บริโภคที่คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคในทุกมิติ