สำนักปลัดนายกฯ หารือสภาองค์กรของผู้บริโภค แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกัน

19 เมษายน 2565 สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ให้การต้อนรับ พิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ที่เข้าเยี่ยมชมการทำงานของสำนักงาน สอบ.จากนั้นได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สอบ. กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)

โดยมีประเด็นหารือ อาทิ การตรวจสอบและรับรองสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคให้เป็นไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับกฎหมาย รวมถึงการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายปีของ สอบ. ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ สปน. เป็นผู้ทำหน้าที่เสนอของบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี แทน สอบ. ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562 ได้กำหนดไว้