ร่วมเสนอโครงการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2565 หมดเขต 25 เมษายนนี้

สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ชวนองค์กรผู้บริโภคเสนอโครงการฯ มุ่งจัดการปัญหาซื้อ ขายสินค้าออนไลน์ ปัญหาขนส่งมวลชนและความปลอดภัยทางถนน รวมถึงปัญหาผู้บริโภคในจังหวัดของตัวเอง หมดเขต 25 เมษายนนี้

19 เมษายน 2565 สุภาพร ถิ่นวัฒนากูล รองเลขาธิการ สอบ. ระบุว่า สอบ.ต้องการเชิญชวนสมาชิกสภาฯ และองค์กรผู้บริโภคทั่วไป ร่วมเสนอโครงการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2565 โดยมีประเด็นหลักดังต่อไปนี้ 1. ประเด็นเรื่องความเท่าทันการบริโภคสินค้าหรือบริการบนออนไลน์ รวมทั้งการทดสอบสินค้าและบริการ 2. ประเด็นขนส่งและยานพาหนะ (รถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัย, ทางม้าลายในชุมชน) และ 3. ประเด็นปัญหาผู้บริโภคระดับจังหวัด

รองเลขาธิการ สอบ.กล่าวอีกว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของสมาชิกและองค์กรของผู้บริโภค รวมถึงเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรผู้บริโภคในการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภค เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและได้รับความเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

“การให้องค์กรสมาชิกและองค์กรผู้บริโภคในระดับจังหวัด ร่วมเสนอโครงการฯ เข้ามา จะทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรและคุ้มครองผู้บริโภคในระดับพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น” สุภาพร กล่าว

สำหรับองค์กรที่สนใจสามารถส่งเอกสารขอเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 25 เมษายน 2565 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สภาองค์กรของผู้บริโภค หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ตามอินโฟกราฟิกด้านล่าง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 081 134 9223

ทั้งนี้ มาตรา 14 ของพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562 กำหนดให้ สอบ. มีอำนาจในการสนับสนุนและดำเนินการ ตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาสินค้าและบริการ แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารหรือเตือนภัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค รวมถึงมีอำนาจในการสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรของผู้บริโภคในการรักษาประโยชน์ของผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ และได้รับความเชื่อถือ ตลอดจนส่งเสริมการรวมตัวขององค์กรของผู้บริโภคในระดับจังหวัดและเขตพื้นที่ด้วย