ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ (หน่วยงานประจำจังหวัด)

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เมื่อปี 2555 ในชื่อศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนและศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำงานส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ ‘บัตรทอง’ รวมทั้งแก้ไขปัญหาจากการรับบริการจากระบบดังกล่าว และงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านอื่น

กระทั่งปี 2560 ศูนย์ฯ ได้แยกศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ออกจากศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน และในปี 2564 ศูนย์ฯ ได้รับการจัดตั้งจากสภาองค์กรของผู้บริโภค เป็นหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ฯ ทำงานพัฒนาความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนต่าง ๆ เพื่อเป้าหมายในการสนับสนุนการดำเนินงานให้มีองค์กรผู้บริโภคที่เข้มแข็งทั่วพื้นที่ และพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค โดยมีทนายความให้คำปรึกษา ทุกวันพฤหัสบดี – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

ติดต่อร้องเรียนได้ที่ : เลขที่ 111 หมู่ 5 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 089-633-1638
Facebook : ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดเชียงใหม่