ขอความอนุเคราะห์คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ประเมินผลกระทบเข้าร่วม CPTPP หลังทวงถามงานวิจัยจากรัฐบาล แต่ไม่ได้คำตอบ

ทวงถามงานวิจัย ‘เปรียบเทียบผลได้-ผลเสีย การเข้าร่วม CPTPP’ แต่ไม่เคยได้รับคำตอบจากรัฐบาล

สภาองค์กรของผู้บริโภคจึงขอความอนุเคราะห์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ที่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความเป็นกลางทางวิชาการที่จะเป็นที่พึ่งให้กับสังคม ให้ช่วยจัดทำกรอบวิธีการศึกษาที่ควรจะเป็น ในการประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี เพื่อให้เป็นองค์ความรู้กลาง ในการกำหนดแนวทางการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจจากการลงนามความตกลงการค้าเสรีต่อไป

ผลการประเมินเป็นอย่างไร คลิกอ่านได้ที่


#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค