ขายทองรูปพรรณคืน ห้ามร้านทองหักค่ากำเหน็จเกินร้อยละ 5 ของราคาทองหน้าร้าน

ผู้ประกอบการร้านทองมีหน้าที่ต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า ราคารับซื้อคืน ตามที่สมาคมค้าทองกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก