โครงการศึกษาสำรวจความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อสภาองค์กรของผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2565

สภาองค์กรของผู้บริโภค เชิญชวนเสนองาน

โครงการศึกษาสำรวจความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อสภาองค์กรของผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

กำหนดยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ณ สภาองค์กรของผู้บริโภค ห้องเลขที่ H15 ชั้น 30 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR) ได้ที่

สอบถามทางโทรศัพท์ ฝ่ายสนับสนุนสมาชิกและองค์กรของผู้บริโภค 0 2239 1839 ต่อ 103

 1. รายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR) ที่ต้องการจ้างด้วยวิธีคัดเลือก
 2. วงเงินงบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
 3. คุณสมบัติของผู้เสนองาน
  3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

  3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

  3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

  3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

  3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น

  3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือระเบียบ กฎหมาย คำสั่งใด ๆ กำหนด

  3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคา

  3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

  3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  3.10 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือเช็ค เท่านั้น

  3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง หรือโครงการใด ๆ ที่มีการศึกษาสำรวจความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) อย่างน้อย 1 ผลงาน ในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่สภาองค์กรของผู้บริโภค เชื่อถือ โดยต้องแนบสำเนาสัญญา และ/หรือ สำเนาหนังสือรับรองผลงานเสนอ

  3.12 หัวหน้าคณะทำงานต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความเชี่ยวชาญในการทำงานวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา มีผู้ประสานงานโครงการที่สามารถติดต่อประสานงานองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลได้
 4. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นเสนองานในครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ (Price Performance) โดยเกณฑ์ราคาจะพิจารณาจากราคารวม

กำหนดยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.
ณ สภาองค์กรของผู้บริโภค ห้องเลขที่ H15 ชั้น 30 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครสอบถามทางโทรศัพท์ ฝ่ายสนับสนุนสมาชิกและองค์กรของผู้บริโภค 0 2239 1839 ต่อ 103

ทั้งนี้รายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR) และการยื่นข้อเสนอปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย คณะกรรมการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจัดจ้าง โดยยึดถือประโยชน์ของสภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นสำคัญ