ขอสนับสนุนตัวอย่างข้าวจากทุกโรงสี ทุกโกดังเพื่อตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร

สถานการณ์

สภาผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค เกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลจะนำข้าวดังกล่าวออกมาจำหน่าย โดยผู้บริโภคตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเวลาหลายวันแล้วที่มีการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวก็ยังไม่พบว่าจะมีหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดออกมาชี้แจงว่าจะตรวจสอบข้าวสาร 10 ปี ดังกล่าว จึงร้องเรียนมาที่สภาผู้บริโภคเพื่อขอให้เป็นตัวแทนของประชาชน ให้ดำเนินการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค

จากสถานการณ์ข่าวข้าวสาร 10 ปี ว่ามีความปลอดภัยต่อการบริโภคหรือไม่ อย่างไร พร้อมได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค เพื่อขอให้เป็นตัวแทนประชาชน ในการดำเนินการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคตามกฎหมาย


การดำเนินงาน

สภาผู้บริโภคจึงทำหนังสือด่วนที่สุดถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอเข้าเก็บตัวอย่างข้าวสารชุดที่ถูกเก็บค้างโกดัง 10 ปี จากโรงสีทุกแห่ง เพื่อส่งห้องปฏิบัติการที่ได้รับรอง ISO17025 ตามมาตรฐานการส่งอออกข้าวและพร้อมเผยแพร่ผลการทดสอบต่อสาธารณะ


ข้อเสนอของสภาองค์กรของผู้บริโภค

สภาองค์กรของผู้บริโภค ทำหนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

1. ขอเก็บตัวอย่างข้าวสารจากทุกโรงสี ทุกโกดังที่เก็บข้าวเพื่อตรวจสอบคุณภาพข้าวสารตามมาตรฐานการสุ่มตัวอย่างที่น่าเชื่อถือเพื่อส่งตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO17025

2. ขอเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนร่วมแถลงข่าวหากผลทดสอบแล้วเสร็จ

3. สภาผู้บริโภคสนับสนุนให้กระทรวงพาณิชย์ ยุติการจำหน่ายข้าวเพื่อการบริโภคหรืออาหารสัตว์ หากผลการตรวจยืนยันจากห้องทดลอง พบว่า มีสารเคมีตกค้างที่เป็นอันตราย หรือมีสารก่อมะเร็ง ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคภายในประเทศหรือต่างประเทศ

4. ขอให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการเปิดประมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ในด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริโภคหรือห่วงโซ่อาหารซึ่งสามารถทำได้ทันที


ความคืบหน้า

7 พฤษภาคม 2567 – สภาผู้บริโภค ออกข่าวประชาสัมพันธ์ ข้าว 10 ปีกินได้จริงหรือ? พาณิชย์ – เกษตร ต้องตรวจ ทุกกระสอบก่อนจำหน่าย

14 พฤษภาคม 2567 – สภาผู้บริโภค แถลงข่าว พร้อมเป็นตัวแทนตรวจสอบคุณภาพ “ข้าว 10 ปี” พร้อมเสนอรัฐชะลอการประมูลข้าวสาร ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร 10 ปี และให้สภาผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการวางแผน – ตรวจสอบการประมูล