สะท้อนเสียงประชาชนผ่าน ‘ผังเมืองรวมกรุงเทพ’

คนกรุงเทพฯ อยากเห็นบ้านของเราเป็นอย่างไรในอนาคต มาร่วมสะท้อนเสียงของภาคประชาชนผ่านการแสดงความเห็นจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

เนื่องจาก กทม.เปิดรับฟังความเห็น “การวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)” ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 จึงขอชวนคนกรุงเทพฯ มาร่วมแสดงความเห็นต่อผังเมืองรวมครั้งนี้ แต่ทั้งนี้ ก่อนแสดงความคิดเห็น สามารถเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ของตนเอง ว่าได้รับผลกระทบจากร่างผังเมืองครั้งนี้หรือไม่ ได้ที่ http://plan4bangkok.com/suggestion-form/

สภาผู้บริโภคจะพามาดู “ตัวอย่าง” การแสดงความเห็นต่อร่างแผนผังและข้อกำหนด โดยมีทั้งหมด 7 ประเด็น หากประเด็นใดที่ผู้บริโภคมีความเห็นว่าจะได้รับผลกระทบสามารถร่วมแสดงความเห็น หรือมีประเด็นใดไม่เข้าใจสามารถชี้แจงได้ว่าไม่เข้าใจเนื้อหา และนอกจากนี้ยังให้ความเห็นถึงกระบวนการจัดทำร่างผังเมืองฉบับนี้ หากท่านคิดว่ายังขาดการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างทั่วถึง โดยทุกคนสามารถยื่นขอให้เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้

ยกตัวอย่าง

แผนผังกำหนด การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามที่ได้จำแนกประเภท

การเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาล (อยู่อาศัยหนาแน่นมาก) เป็นพื้นที่สีแดง (พาณิชยกรรม) จะทำให้มีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่มากขึ้นและไม่เหมาะสมกับบริเวณอยู่อาศัยของตน เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีถนนเล็ก ซอยแคบ และประชากรเดิมอาศัยอยู่หนาแน่นอยู่แล้ว อีกทั้งยังมีผู้สูงอายุ และโรงพยาบาลบริเวณใกล้เคียง

แผนผังแสดงโครงการ การคมนาคมและการขนส่ง

การขยายถนนอาจทำให้กระทบต่อบ้านเรือนและอาคารชุดอยู่อาศัยจำนวนหลายแห่ง เนื่องจากจะต้องมีการเวนคืนพื้นที่จากประชาชน จึงเกิดความเดือดร้อนในการหาที่อยู่อาศัยใหม่ และกังวลว่าการเวนคืนจะได้ราคาที่ไม่เป็นไปตามราคาที่ต้องการ

แผนผังแสดงผังน้ำ

การขยายคลองระบายน้ำ หรือการขุดคลอง รวมไปถึงการวางแนวอุโมงค์ระบายน้ำที่อาจส่งผลต่อการเวนคืนเช่นเดียวกับผังคมนาคมนั้น แล้วจะสามารถลดความเดือดร้อนกรณีเกิดน้ำท่วมขังได้หรือไม่ เนื่องจากระบบระบายน้ำของ กทม. มีปัญหาตั้งแต่ท่อระบายน้ำที่ไม่สามารถส่งน้ำไปถึงอุโมงค์ระบายน้ำได้เนื่องจากระยะทางที่น้ำจะผ่านไปค่อนข้างไกล กว่าจะไปถึงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและระบายลงสู่อ่าวไทย

ข้อคิดเห็นในประเด็นอื่น ๆ

ขอให้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองกรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) ใหม่ตั้งแต่กระบวนการแรก เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ โดยเสนอให้จัดประชุมแยกเขต สอบถามความเห็นความต้องการ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างละเอียด และนำมาจัดทำร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) ใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ผังที่ได้มาจากความต้องการของประชาชน และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

ส่วนแผนผังอื่น ๆ ที่เนื้อหาเข้าใจยาก หรือไม่เข้าใจในเนื้อหาโดยละเอียดไม่สามารถให้ความเห็นได้ ให้ตอบตามความเป็นจริง เช่น ไม่เข้าใจเนื้อหาจึงไม่สามารถให้ความเห็นได้ หรือ มีการบรรยายอย่างรวบรัด และไม่ชัดเจน จึงไม่สามารถให้ความเห็นใด ๆ ได้


สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการคัดค้านหรือแสดงความเห็นด้วยต่อการจัดทำร่างผังเมืองฉบับนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารร่างผังเมืองรวม ได้ที่ลิงก์ https://cpudapp.bangkok.go.th/cityplandraft4/ และสามารถยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

📝 ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ในวันประชุมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน

📝 ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่หรือส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร เลขที่ 45 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 📝 ยื่นทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร : https://webportal.bangkok.go.th/cpud?fbclid=IwAR1jZJF3X3kVMCnJ0MJbYnTJwRNXnKlR2MP9t9yVY9TR1dmcro31OShDXiI

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ร่างผังเมืองกทม. ผิดขั้นตอน การมีส่วนร่วมภาค ปชช. ตามกม. หมายถึง “ถามก่อนร่าง” 

ร่างผังเมืองรวม กทม. สะท้อน ความล้มเหลวกระบวนการมีส่วนร่วม

เครือข่ายภาคประชาชน “คว่ำร่างผังเมืองใหม่ กทม.” 

ส่วนประกอบของเมือง คือ ‘ประชาชน’

รู้ยัง.. กรุงเทพฯ มีการระบายสีผังเมือง เพื่อแบ่งโซนบ้าน คอนโด โรงงาน ฯลฯ ด้วยนะ

ถนนเส้นนั้นจะเป็นยังไง ถ้าขยายเขตทางตาม ‘แผนผังคมนาคมและขนส่ง’


#ผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค #สภาองค์กรของผู้บริโภค