โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สิทธิผู้บริโภคไทย สิทธิผู้บริโภคสากล และจัดงานวันสิทธิผู้บริโภคสากล ประจำปี 2566

สภาองค์กรของผู้บริโภค เชิญชวนเสนองาน

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สิทธิผู้บริโภคไทย สิทธิผู้บริโภคสากลและจัดงานวันสิทธิผู้บริโภคสากล ประจำปี 2566

กำหนดยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.

ณ สภาองค์กรของผู้บริโภค ห้องเลขที่ H15 ชั้น 30 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

สอบถามทางโทรศัพท์ 0 2239 1839 ต่อ 103

ดาวน์โหลดข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR) ได้ที่


1. รายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR) ที่ต้องการจ้างด้วยวิธีคัดเลือก

2. วงเงินงบประมาณ 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

3. คุณสมบัติของผู้เสนองาน

     3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

     3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

     3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

     3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

     3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

     3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

     3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

     3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

     3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

     3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

     3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

     3.12 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานจ้าง เป็นสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) อย่างน้อย 2 ผลงาน ในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่สภาองค์กรของผู้บริโภคเชื่อถือ โดยต้องแนบสำเนาสัญญา และ/หรือ สำเนาหนังสือรับรองผลงานเสนอ

4. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นเสนองานในครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ (Price Performance) โดยเกณฑ์ราคาจะพิจารณาจากราคารวม

กำหนดยื่นข้อเสนอ ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.
ณ สภาองค์กรของผู้บริโภค ห้องเลขที่ H15 ชั้น 30 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สอบถามทางโทรศัพท์ 0 2239 1839 ต่อ 103
ทั้งนี้รายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR) และการยื่นข้อเสนอปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย คณะกรรมการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจัดจ้าง โดยยึดถือประโยชน์ของสภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นสำคัญ