ข่าวสื่อสารองค์กร : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

รับฟังเสียงสะท้อนผู้บริโภค – ฝ่ายสนับสนุนสมาชิกและองค์กรของผู้บริโภค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภูมิภาครวม 7 สถาบัน จัดโครงการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค จากองค์กรสมาชิก 7 เขตพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อนำข้อมูล ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป

นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชูนโยบายความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับนักเรียนทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้บริโภคในระดับจังหวัดให้มีความรู้ ความสามารถในการขับเคลื่อนงานนโยบายด้านระบบขนส่งสาธารณะ ภายใต้นโยบาย “รถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัยและเป็นธรรม 100% อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์”


ผลักดันนโยบายอย่างต่อเนื่อง – ฝ่ายนโยบายและนวัตกรรม ร่วมกับเครือข่ายขับเคลื่อนค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรม และเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานเข้าพบ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงพลังงาน เพื่อยื่นข้อเสนอการแก้ปัญหาพลังงานไฟฟ้าและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นธรรมและสร้างความยั่งยืน ทั้งนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ส่งหนังสือแจ้งผลการรับเรื่องร้องเรียน และได้มีหนังสือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำคำวินิจฉัยต่อไป ล่าสุดกระทรวงพลังงานลุยตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาพลังงานรวม 7 คณะ


ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค – ฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ร่วมหารือกับผู้แทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ (DSI) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในประเด็น “การคุ้มครองผู้บริโภคจากธุรกิจให้สินเชื่อแบบไม่จดจำนอง คิดดอกเบี้ยผิดกฎหมาย” โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป นอกจากนี้ ยังช่วยเหลือกรณีผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้บริการทางการแพทย์ โดยมอบหมายหน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ดให้ความช่วยเหลือทางคดี จนผู้บริโภคชนะคดี


ปรับปรุงสำนักงานเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม – ฝ่ายบริหารสำนักงาน ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ของอาคารสำนักงานสภาผู้บริโภค พร้อมติดตั้งม่านเพื่อลดความร้อนและลดอัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้า ทั้งยังติดตั้งและปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุม ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการปรับปรุงสำนักงานแล้ว ยังจัดกิจกรรม “การอบรมใช้เทคโนโลยีเพื่องานคุ้มครองผู้บริโภค” โดยมี ส.ส. เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ เป็นวิทยากร เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่


ติดตามความคืบหน้า ‘ตั๋วร่วม’ กับ – ฝ่ายเลขาธิการ โดยเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานองค์กร (Agile) ได้เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการบริหารตั๋วร่วม ซึ่ง สนข.ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารจัดการตั๋วร่วม พ.ศ…. และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมแล้ว หลังจากนั้นจะนำร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (คตร.) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนใหม่เป็นประธานและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป


ชวนมาจอยกับ – ฝ่ายสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรม ‘TCC LET’S SHOUT OUR VOICE : เสียงของผู้บริโภคต้องไม่เงียบ’ ที่จะออกตระเวนไปทั่วกรุงเทพฯ ทั้งเสาร์ – อาทิตย์ พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษ #หมวกกันน็อกเก่าแลกหมวกใหม่ หรือจะเป็นเกมตอบคำถามวัดระดับความเป็นผู้บริโภคของคุณ รับสิทธิ์ถ่ายภาพตู้สติกเกอร์กับเฟรมพี่หมีสุดน่ารัก แล้วพบกันวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 – 20.00 น. ที่ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา และในวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 – 21.00 น. สยามเซ็นเตอร์พอยท์